Reverse Osmosis system

    รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) เป็นกระบวนการที่น้้าซึมผ่านเนื้อเยื่อ ( Semipermeable Membrane)จากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าไปยัง สารละลายที่มีความเข้มข้นต่้ากว่า ซึ่งเป็นกระบวนการฝืนธรรมชาติ (ตรงข้ามกับออสโมซิส) โดยการเพิ่มแรงดันทางด้านสารละลายที่มีความเข้มข้น สูงจนกระทั่งน้้าซึมย้อนจากสารละลายเข้มข้นไปสู่สารละลายที่เจือจางกว่าซึ่งแรงดันที่ใช้นี้จะต้องมากกว่าแรงดันออสโมซิส (Osmotic Pressure )การกรองน้้าด้วยระบบรีเวอรส์ออสโมซีส (RO) ก็เป็นกระบวนการเช่นเดียวกับที่กล่าวมา คือ เป็นระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรอง Membrane ที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอนในการกรองซึ่งทำให้สารละลายสิ่งปนเปื้อน รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรอง Membrane ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านไปได้ มีเพียงโมเลกุลของน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถไหลผ่าน โดยสารละลายและจะถูกแยกออกจากน้ำดี และกำจัดออกจากระบบ เพื่อป้องกันการตกค้างและสะสมภายในเยื่อเมมเบรน

ระบบ RO ผ่านกระบวนการกรอง 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. Sediment Filter เป็นการกรองตะกอนหยาบขั้นต้น โดยตะกอนหยาบสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำทุกชนิด เช่น ทรายละเอียด สนิมเหล็ก เศษผง จุลินทรีย์ และสามารถกรองสิ่งเล็กกว่าเส้นผมได้ถึง 5 เท่า โดยเยื่อกรองเป็น Polypropylene Filter ขนาด 5 ไมครอน เป็นการปรับสภาพน้ำระดับหนึ่ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของเยื่อกรองเมมเบรน

2. Pre-Carbon Filter สารกรองจะเป็นถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) ซึ่งจะลดปริมาณคลอรีนในน้ำที่จำทำลายเยื่อเมมเบรน นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุง สี กลิ่น และรสชาดของน้ำ

3. RO Membrane จะสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ เป็นกระบวนการที่ใช้แรงดันน้ำผ่านเยื่อกรอง ซึ่งเป็นเยื่อกรองที่สามารถให้น้ำซึมผ่านได้ มีรูขนาด 0.0001 ไมครอน มีสัดส่วนในการแยกสารละลาย (Salt Rejection) สามารถแยกสารเคมีโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม ฯลฯ และเชื้อโรคต่างๆ ออกจากน้ำได้มากถึง 95%-99.8%

4. Post – carbon Filter สารกรองจะเป็นถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระบบการกรอง ขจัดกลิ่น หรือก๊าซที่ยังคงเหลือในน้ำและปรับรสชาติของน้ำให้เป็นธรรมชาติ

    การทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลายาวนานจะต้องประกอบด้วยการด้าเนินการในหลายปัจจัยดังต่อไปนี้

• มีการปรับสภาพน้้าก่อนเข้าระบบ (Pretreatment) ที่ดี เพื่อขจัดตะกอนอนุภาคของสารต่างๆ รวมทั้ง สารละลายที่มีอยู่ตลอดจนเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีที่อาจท้าให้เกิดการตกผลึกอุดตันบนผิวหน้าเมมเบรนหรือท้าให้เนื้อเยื่อของเมมเบรนเสื่อมสภาพ

• จะต้องมีการออกแบบระบบ (System design) ที่ดี ให้มีการจัดเรียงเมมเบรนที่เหมาะสม ท้าให้น้้าที่ไหลในมัดเมมเบรน (Membrane Module)มีความเหมาะสมรวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมและแสดงสถานะภาพของระบบมีการติดตั้งอย่างเหมาะสมด้วย

• มีการเดินระบบที่ถูกต้องและมีการบ้ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ตัวอย่างผลงานติดตั้งระบบรีเวอรส์ออสโมซีส (RO) ที่ผ่านมา